icon_search icon_caret_down icon_home icon_calendar icon_caret_updown icon_tick icon_x icon_profile icon_location icon_confirm icon_client_new icon_client_login icon_contract icon_moving icon_menu icon_facebook icon_twitter icon_linkedin icon_youtube icon_loader icon_exit icon_contract_2 icon_invoice icon_consumption icon_bell icon_personal icon_bell_lg icon_contract_lg icon_invoice_lg icon_consumption_lg icon_profile_lg package_fix package_spot icon_plus icon_arrow_leftmeters-lg

Informacja o cenach energii elektrycznej w 2019 roku

Informacja o cenach energii elektrycznej w 2019 roku

Szanowni Państwo,

Informujemy, że 29 czerwca 2019 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2538 z późn. zm., dalej: „Ustawa”). Zgodnie z art. 5 ust. 1b Ustawy odbiorcy końcowi, o których mowa w art. 5 ust. 1a pkt 2-5 Ustawy, tj.:

  1. będący mikroprzedsiębiorcami albo małymi przedsiębiorcami w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212);
  2. będący szpitalami, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 i 2219 oraz z 2019 r. poz. 492, 730 i 959);
  3. będący jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869);
  4. będący innymi, niż określone w pkt 4, państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej,

są obowiązani w terminie:

  1. 28 dni od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. poz. 1210, dalej: „Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r.”).
  2. 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia powodującego zmianę statusu odbiorcy końcowego, o którym mowa w ust. 1a pkt 2-5, mającą wpływ na przyznanie mu uprawnienia, o którym mowa w ust. 1 Ustawy

- złożyć przedsiębiorstwu energetycznemu wykonującemu działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną, będącemu stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej albo umowy kompleksowej z tym odbiorcą, oświadczenie o spełnieniu przesłanek, o których mowa w ust. 1a pkt 2-5 Ustawy, którego wzór określa załącznik nr 1 do Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny; klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej na adres siedziby Enefit lub elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym na adres rozliczenia@enefit.pl.

Wzór oświadczenia znajduje się na dole naszej strony.

Jeśli 30 czerwca 2018 r. byliście Państwo klientami Enefit a obecnie korzystacie z usług innego sprzedawcy energii elektrycznej i otrzymaliście od tego sprzedawcy wezwanie do przedstawienia duplikatu faktury, możecie zwrócić się do nas o wydanie takiego duplikatu:

  1. elektronicznie na adres rozliczenia@enefit.pl,
  2. korespondencyjnie na adres siedziby Enefit.